O časopise

Posláním časopisu ENTECHO (ISSN 2571-1040) je informovat o výsledcích výzkumu či nových poznatcích v oblasti interakcí mezi lidskými aktivitami a životním prostředím. Ptáte se, co skrývá záhadný název a co členy redakční rady vede k založení nového časopisu? Rád Vám na tyto otázky odpovím.

ENTECHO je akronym skrývající několik možných významů. Pro kolektiv redakční rady je hlavním významem sousloví ENvironmentálně TECHnický Obzor či volněji přeloženo do angličtiny ENvironmental-TECHnical Outlook.

Časopis ENTECHO je zaměřen na prezentaci inovativních studií, postupů a metod hodnocení interakcí antroposféry s biosférou, atmosférou i geosférou. Cílem časopisu je přinášet české a slovenské odborné veřejnosti z řad zpracovatelů environmentálních studií, manažerů pečujících o oblast firemní odpovědnosti (CSR), manažerů EMS a dále akademické obci a tvůrcům politik a nástrojů v oblasti životního prostředí aktuální poznatky, které se zabývají hodnocením vzájemného ovlivňování lidské společnosti a životního prostředí a které vycházejí vždy z reálných faktů podložených „tvrdými“ daty bez ohledu na formu takového hodnocení, oborové zaměření či směr ovlivňování.

Redakce časopisu ENTECHO akceptuje tyto typy článků:

  • Recenze studií – popis provedených environmentálních studií, seznámení s použitými daty, postupy zpracování, cut-off kritérii a výsledky studií
  • Recenze metod a technik – představení a popis aplikace existujících metodických přístupů, systémů hodnocení a technik provádění environmentálních hodnocení
  • Teoretické recenze – články kriticky hodnotící vývoj teorií používaných pro environmentální hodnocení a způsob, jakým jsou chápany v různých souvislostech
  • Tematické recenze – články zaměřené na dílčí specifické okruhy využívané při environmentálních hodnoceních
  • State-of-art příspěvky – články zaměřené na shrnutí (rešerši) současných přístupů k řešení environmentálních hodnocení, existujících či připravovaných standardů
  • Diskusní příspěvky – kratší články představující nové nápady, či odpovědi na publikované články s cílem vyvolat diskusi nad konkrétním problémem. Články musí být založeny na existující literatuře a publikovaných datech.

Vítány jsou též články s přesahem environmentálních hodnocení do sféry sociálních a ekonomických hodnocení a články studentů a začínajících vědeckých pracovníků odpovídající zaměření časopisu. Redakce nebude akceptovat články, které neodpovídají svou jazykovou a odbornou úrovní běžným standardům, stejně jako články, které nerespektují zaměření časopisu, a nebo nevycházejí z vědeckých poznatků a faktů a články, které mají pouze reklamní charakter.

Články jsou publikovány v českém či slovenském jazyce s anglickým abstraktem, případně v jazyce anglickém. Všechny typy článků, s výjimkou diskusních příspěvků, podléhají recenzi dvou nezávislých odborníků, recenze probíhají anonymně. Výběr recenzentů zajišťuje redakce časopisu ve spolupráci s členy redakční rady na základě oborového zaměření článku. Publikace diskusních příspěvků podléhá schválení redakční radou.

Časopis ENTECHO je určen čtenářům, kteří si chtějí udělat názor na daná témata na základě „tvrdých“ dat, na základě konkrétních studií či experimentů. O řadě témat, která se týkají vlivů člověka na životní prostředí, se dnes veřejně diskutuje. Jsou předkládány různé názory a tvrzení, nebo jsou obhajovány různé postoje. Ne vždy jsou však předkládána fakta, na jejichž základě by si zvídavý čtenář mohl vytvořit objektivní obraz o daném problému. Záměrem redakční rady časopisu ENTECHO je publikovat fakta a poznatky týkající se vlivů člověka na životní prostředí založené na konkrétních hodnotách, datech či experimentech.

Na závěr drobná zajímavost. Víte, co znamená En Techo ve španělštině. Ve slovníku najdeme: en techo – ve stropě či na střeše. I tento význam je pro časopis ENTECHO příhodný. Střechu si představujeme jako lidský výtvor, který by měl být pevný, funkční, trvanlivý. A životní prostředí chápeme nejen jako náš životní prostor a kolébku pro vše, co potřebujeme, ale i jako střechu, která nás chrání. Budeme rádi, když naše lidská existence v našem životním prostředí nazapříčiní, aby se nám tato střecha zřítila na hlavu, (jako se toho v případě oblohy obávali staří Keltové). Rádi bychom vydáváním časopisu ENTECHO napomohli udržitelné existenci lidské společnosti.