Šedá vodní stopa jako ukazatel udržitelného vypouštění odpadních vod – případová studie Povodí Ohře

Autoři

  • Libor Ansorge VÚV TGM Praha
  • Lada Stejskalová VÚV TGM Praha
  • Jiří Dlabal VÚV TGM Praha
  • Jiří Kučera VÚV TGM Praha

DOI:

https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2019.12.001

Klíčová slova:

hodnocení vodní stopy, šedá vodní stopa, cíle udržitelného rozvoje, čistírny odpadních vod

Abstrakt

Cíle udržitelného rozvoje OSN požadují mimo jiné i zlepšit kvalitu vody snížením jejího znečišťování, zamezením vyhazování odpadů do vody a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek do vody. Jedním z nástrojů, který lze využít pro posouzení udržitelnosti vypouštění znečištění do vod, je vodní stopa. V článku je popsána analýza šedé vodní stopy velkých komunálních čistíren v dílčím povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe. Pro analýzu byly vybrány komunální čistírny odpadních vod uvedené státním podnikem Povodí Ohře ve zprávách vodohospodářské bilance. Byla stanovena asimilační kapacita toku pro jednotlivé znečišťující látky hlášené provozovateli čistíren odpadních vod pro účely vodohospodářské bilance, spočtena šedá vodní stopa látek vstupujících na čistírnu odpadních vod (produkované znečištění) a vypouštěných do recipientů v odpadní vodě. Posouzení udržitelnosti bylo provedeno k dlouhodobému průměrnému průtoku recipientem. Analýza ukázala, že asimilační kapacita vodních toků je nejvíce vytěžována vypouštěním celkového fosforu a amoniakálního dusíku. Zároveň z analýzy vyplynulo, že čistírny odpadních vod, až na výjimky, čistí vodu dostatečně a asimilační kapacita vodního toku nebývá vyčerpána.

Reference

Balkema, A. J.; Preisig, H. A.; Otterpohl, R.; Lambert, F. J. D., 2002. Indicators for the sustainability assessment of wastewater treatment systems. Urban Water 4(2), 153–161. https://doi.org/10.1016/S1462-0758(02)00014-6

Capodaglio, A. G.; Callegari, A.; Cecconet, D.; Molognoni, D., 2017. Sustainability of decentralized wastewater treatment technologies. Water Practice and Technology 12(2), 463–477. https://doi.org/10.2166/wpt.2017.055

Commission on Environment and Development World, 1991. Naše společná budoucnost: Zpráva Světové komise pro životní prostředí a rozvoj, ed. Academia : Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha.

EEA, 2004. Nitrogen and phosphorus in rivers. European Environment Agency. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nitrogen-and-phosphorus-in-rivers

Franke, N. A.; Boyacioglu, H.; Hoekstra, A. Y., 2013. The grey water footprint accounting: tier 1 supporting guidelines, Water research report series. UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, The Netherlands.

Gu, Y.; Dong, Y.; Wang, H.; Keller, A.; Xu, J.; Chiramba, T.; Li, F., 2016. Quantification of the water, energy and carbon footprints of wastewater treatment plants in China considering a water–energy nexus perspective. Ecological Indicators 60, 402–409. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.07.012

Hellström, D., 1997. An Exergy Analysis for a Wastewater Treatment Plant: An Estimation of the Consumption of Physical Resources. Water Environment Research 69(1), 44–51. https://doi.org/10.2175/106143097X125173

Hoekstra, A. Y., 2003. Virtual Water Trade – Proceedings of the international expert meeting on Virtual Water Trade (No. Value of Water Research Report Series No. 12). IHE, Delft.

Hoekstra, A. Y.; Chapagain, A. K.; Aldaya, M. M.; Mekonnen, M. M., 2011. The water footprint assessment manual: setting the global standard. Earthscan, London ; Washington, DC.

Hoekstra, A. Y.; Chapagain, A. K.; van Oel, P. R., 2017. Advancing Water Footprint Assessment Research: Challenges in Monitoring Progress towards Sustainable Development Goal 6. Water 9(6), 438. https://doi.org/10.3390/w9060438

Høibye, L.; Clauson-Kaas, J.; Wenzel, H.; Larsen, H. F.; Jacobsen, B. N.; Dalgaard, O., 2008. Sustainability assessment of advanced wastewater treatment technologies. Water Science and Technology 58(5), 963–968. https://doi.org/10.2166/wst.2008.450

Jamshidi, S., 2019. An approach to develop grey water footprint accounting. Ecological Indicators 106, 105477. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105477

Liu, C.; Kroeze, C.; Hoekstra, A. Y.; Gerbens-Leenes, W., 2012. Past and future trends in grey water footprints of anthropogenic nitrogen and phosphorus inputs to major world rivers. Ecological Indicators 18, 42–49. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.10.005

Liu, W.; Antonelli, M.; Liu, X.; Yang, H., 2017. Towards improvement of grey water footprint assessment: With an illustration for global maize cultivation. Journal of Cleaner Production 147, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.072

Mičaník, T.; Hanslík, E.; Němejcová, D.; Baudišová, D., 2017. Klasifikace kvality povrchových vod. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 59(6), 4–11.

Miglietta, P. P.; Toma, P.; Fanizzi, F. P.; De Donno, A.; Coluccia, B.; Migoni, D.; Bagordo, F.; Serio, F., 2017. A Grey Water Footprint Assessment of Groundwater Chemical Pollution: Case Study in Salento (Southern Italy). Sustainability 9(5), 799. https://doi.org/10.3390/su9050799

Mihelcic, J. R.; Crittenden, J. C.; Small, M. J.; Shonnard, D. R.; Hokanson, D. R.; Zhang, Q.; Chen, H.; Sorby, S. A.; James, V. U.; Sutherland, J. W.; Schnoor, J. L., 2003. Sustainability Science and Engineering: The Emergence of a New Metadiscipline. Environ. Sci. Technol. 37(23), 5314–5324. https://doi.org/10.1021/es034605h

Molinos-Senante, M.; Gómez, T.; Garrido-Baserba, M.; Caballero, R.; Sala-Garrido, R., 2014. Assessing the sustainability of small wastewater treatment systems: A composite indicator approach. Science of The Total Environment 497–498, 607–617. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.08.026

Pellicer-Martínez, F.; Martínez-Paz, J. M., 2016. The Water Footprint as an indicator of environmental sustainability in water use at the river basin level. Science of The Total Environment 571, 561–574. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.07.022

Pitter, P., 1999. Hydrochemie. Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.

Rebitzer, G.; Hunkeler, D.; Jolliet, O., 2003. LCC—The economic pillar of sustainability: Methodology and application to wastewater treatment. Environmental Progress 22(4), 241–249. https://doi.org/10.1002/ep.670220412

Roeleveld, P. J.; Klapwijk, A.; Eggels, P. G.; Rulkens, W. H.; van Starkenburg, W., 1997. Sustainability of municipal waste water treatment. Water Science and Technology, Advanced wastewater treatment: Nutrient removal and anaerobic processes 35(10), 221–228. https://doi.org/10.1016/S0273-1223(97)00199-6

Rosendorf, P.; Ansorge, L.; Dostál, T.; Zahrádka, V.; Krása, J.; Beránek, J., 2015. Metodika pro posuzování vlivů zdrojů znečištění na eutrofizaci vodních nádrží. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22204.13444

Rosendorf, P.; Tušil, P.; Durčák, M.; Svobodová, J.; Beránková, T.; Vyskoč, P., 2011. Metodika hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (Závěrečná zpráva). Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha.

Stejskalová, L.; Ansorge, L.; Kučera, J.; Vološinová, D., 2019. Využití indikátoru šedé vodní stopy k posouzení role ČOV v malém povodí, In: 13. bienální konference Voda. CzWA, Poděbrady, 198–205.

Stahování

Publikováno

31.12.2019

Jak citovat

Ansorge, L. (2019) „Šedá vodní stopa jako ukazatel udržitelného vypouštění odpadních vod – případová studie Povodí Ohře", ENTECHO, 2(2), s. 12–18. doi: 10.35933/ENTECHO.2019.12.001.

Číslo

Sekce

Recenzované články