Výskyt pesticídnych látok vo vodnom prostredí a ich odstraňovanie z pitných vôd pomocou pokročilých oxidačných procesov

Autoři

  • Tamara Pacholská VŠCHT Praha Technická 5, 166 28 Praha 6
  • Pavla Šmejkalová VŠCHT Praha Technická 5, 166 28 Praha 6

DOI:

https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2020.01

Klíčová slova:

Pesticídne látky, pokročilé oxidačné procesy, pitná voda, granulované aktívne uhlie

Abstrakt

Intenzívne používanie pesticídnych látok spôsobilo na mnohých miestach vážne problémy v ekosystéme, najmä čo sa týka vodných zdrojov, kam sa tieto látky dostávajú. Keďže klasickou vodárenskou technológiou nie je možné pesticídy z vody odstraňovať, nachádzajú sa tak tieto látky v nadlimitných koncentráciách v pitných vodách. Preto je nutné navrhnúť technológiu, ktorá bude v ich odstraňovaní účinná. Ako vhodné sa ukazujú pokročilé oxidačné procesy (AOPs) v kombinácii s granulovaným aktívnym uhlím (GAU). Cieľom tohto experimentu bolo porovnať účinok ozonizácie a pokročilých oxidačných procesov, z ktorých sa overovala kombinácia ozónu s UV žiarením (O3 + UV) a ozónu s peroxidom vodíka (O3 + H2O2) s následnou sorpciou na GAU.

Reference

ADAMA, 2014. Groundwater and Pesticides.

https://www.adama.com/documents/444852/445866/36268_ADAMA_Web_Maint_2014_GroundWater_tcm13-27145.pdf/025a7684-325e-47fb-80d4-0364911a2c11

Aydinalp, C.; Porca, M., 2004. The effects of pesticides in water resources. Journal of Central European Agriculture 5(1), 5–12.

CENTRUM VODY, b.r. Pesticidy v pitné vodě. https://www.centrumvody.cz/Pesticidy-v-pitne-vode-c9_0_1.htm

Crystal Water, 2017. Dusičnany, dusitany a pesticídy vo vodách. Crystal Water. https://www.crystalwater.sk/dusicnany-dusitany-pesticidy/

Ferenčík, M., 2017. Rezidua pesticidů v povrchových vodách – legislativa, rizika, aktuální stav. Agromanuál (9–10), 43–45.

Linden, K. G.; Mohseni, M., 2014. 2.8 – Advanced Oxidation Processes: Applications in Drinking Water Treatment, In: Ahuja, S. (Ed.), Comprehensive Water Quality and Purification. Elsevier, Waltham. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-382182-9.00031-1

Mackuľak, T., 2011. Degradácia vybraných polutantov životného prostredia Fentonovou reakciou a meranie zmeny toxicity: autoreferát dizertačnej práce / (Disertační práce). Slovenská technická univerzita, Bratislava.

Mackuľak, T.; Tichý, J.; Hanusová, A.; Špalková, V.; Vojs, M.; Marton, M.; Behúl, M.; Semerád, M.; Takáčová, A.; Ryba, J.; Grabic, R.; Vojs Staňková, A., 2016. Environmentálne vedy – výskyt a možnosti degradácie polutantov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava.

MARLUS, 2013. Pesticídy a ich vplyv na zloženie vody. https://www.marlus.sk/clanky-a-novinky/70-pesticidy-a-ich-vplyv-na-zlozenie-vody

Naše voda, 2017. Upřesnění ČHMÚ k tématu pesticidy v podzemních vodách. Naše voda, informační portál o vodě. https://www.nase-voda.cz/upresneni-chmu-tematu-pesticidy-podzemnich-vodach/

Pacholská, T., 2019. Odstraňování pesticidních látek z pitné vody pomocí pokročilých oxidačních procesů (Diplomová práce). Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha.

Stevenson, D. E.; Baumann, P.; Jackman, J. A., 1997. Pesticide properties that affect water quality (No. B-6050). Texas AgriLife Extension Service, The Texas A&M University system, College Station, Texas.

Tadda, M. A.; Ahsan, A.; Shitu, A.; ElSergany, M.; Arunkumar, T.; Jose, B.; Razzaque, M. A.; Nik Daud, N. N., 2016. A review on activated carbon: process, application and prospects. Journal of Advanced Civil Engineering Practice and Research 2(1), 7–13.

USGS, b.r. Pesticides in Groundwater. https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/pesticides-groundwater?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects

Vavrušková, L.; Dryml, M.; Báťková, P. (Ed.), 2010. Vliv ozonizace na množství pesticidních látek v upravené vodě z ÚV Želivka, In: Sbornik Konfrence Pitná Voda 2010 10. pokračování konferencí Pitná Voda z Údolních Nádrží, 17. 5.–20. 5. 2010 v Táboře. W&ET Team, České Budějovice, 175–180.

Stahování

Publikováno

30.06.2020

Jak citovat

Pacholská, T. a Šmejkalová, P. (2020) „Výskyt pesticídnych látok vo vodnom prostredí a ich odstraňovanie z pitných vôd pomocou pokročilých oxidačných procesov", ENTECHO, 3(1), s. 1–5. doi: 10.35933/ENTECHO.2020.01.

Číslo

Sekce

Recenzované články