Předčištění odpadních vod z produkce vína

Autoři

  • Nikola Musilová VŠCHT Praha Technická 5, CZ–166 28 Praha 6
  • Martin Pečenka VŠCHT Praha Technická 5, CZ–166 28 Praha 6

DOI:

https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2020.003

Klíčová slova:

odpadní voda, čištění odpadních vod, odpadní voda z produkce vína, koagulace, flokulace, fyzikálně-chemické čištění, aerobní čištění, bioreaktor, SBR

Abstrakt

Práce se zabývá porovnáním procesů předčištění odpadních vod z výroby vína za laboratorních podmínek. Tyto vody jsou charakteristické nízkým pH a vysokým obsahem organických a nerozpuštěných látek. Nadlimitní hodnoty parametrů CHSKCr a BSK5 jsou často v rozporu s příslušným kanalizačním řádem, což komplikuje jejich odvádění a čištění na biologických čistírnách odpadních vod. Z fyzikálně chemických metod předčištění byla testována koagulace v kombinaci s flokulací. Zároveň byly provozovány dva vsádkové reaktory za rozdílných provozních podmínek. Cílem práce bylo nalezení efektivního a ekonomicky únosného postupu pro snížení hodnot CHSKCr a BSK5 za účelem přiblížení se limitům daných kanalizačním řádem.

Reference

Andreottola, G.; Cadonna, M.; Foladori, P.; Gatti, G.; Lorenzi, F.; Nardelli, P., 2007. Heavy metal removal from winery wastewater in the case of restrictive discharge regulation. Water Sci Technol 56(2), 111–120. https://doi.org/10.2166/wst.2007.479

Andreottola, G.; Foladori, P.; Ziglio, G., 2009. Biological treatment of winery wastewater: an overview. Water Sci Technol 60(5), 1117–1125. https://doi.org/10.2166/wst.2009.551

Bindzar, J.; Janda, V.; Jeníček, P.; Růžičková, I.; Strnadová, N., 2009. Základy úpravy a čištění vod. Vydavatelství VŠCHT, Praha.

Braz, R.; Pirra, A.; Lucas, M. S.; Peres, J. A., 2010. Combination of long term aerated storage and chemical coagulation/flocculation to winery wastewater treatment. Desalination 263(1), 226–232. https://doi.org/10.1016/j.desal.2010.06.063

ČNI, 2008. ČSN ISO 15705 (757521) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) – Metoda ve zkumavkách (No. ČSN ISO 15705). Český normalizační institut, Praha.

ČNI, 2005a. ČSN EN ISO 6878 Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným (No. ČSN EN ISO 6878). Český normalizační institiut, Praha.

ČNI, 2005b. ČSN EN 872 (757349) A Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken (No. ČSN EN ISO 872). Český normalizační institiut, Praha.

ČNI, 1999. ČSN EN 1899-1 (757517) Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny (No. ČSN EN 1899-1). Český normalizační institut, Praha.

EPA, 2017. EPA guidelines for wineries and distilleries. Environment Protection Authority, Adelaide, South Australia.

Fumi, M. D.; Parodi, G.; Parodi, E.; Silva, A.; Marchetti, R., 1995. Optimisation of longterm activatedsludge treatment of winery wastewater. Bioresource Technology 52(1), 45–51. https://doi.org/10.1016/0960-8524(94)00001-H

Giner Santonja, G.; Karlis, P.; Raunkjær Stubdrup, K.; Roudier, S., 2019. Best Available Techniques (BAT) reference document for the food, drink and milk industries: Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control). Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/243911

Haynes, E.; Stevens, G.; Russell, P., 1972. Winery wastewater treatment, In: Proceedings Third National Symposium on Food Processing Wastes. U.S. Environmental protection agency, Corvallis, Oregon, 311–322.

Horáková, M., 2007. Analytika vody, dotisk 2. vydání. ed. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha.

Ioannou, L. A.; Puma, G. L.; Fatta-Kassinos, D., 2015. Treatment of winery wastewater by physicochemical, biological and advanced processes: A review. Journal of Hazardous Materials 286, 343–368. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.12.043

Kara, S.; Gürbulak, E.; Eyvaz, M.; Yüksel, E., 2013. Treatment of winery wastewater by electrocoagulation process. Desalination and Water Treatment 51(28–30), 5421–5429. https://doi.org/10.1080/19443994.2013.770223

Kirzhner, F.; Zimmels, Y.; Shraiber, Y., 2008. Combined treatment of highly contaminated winery wastewater. Separation and Purification Technology 63(1), 38–44. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2008.03.034

Kostihová, L., 2017. Možnosti technologických postupů při výrobě vína a jejich optimalizace (Bakalářská práce). Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav technologie potravin, Brno.

Moletta, R., 2005. Winery and distillery wastewater treatment by anaerobic digestion. Water Sci Technol 51(1), 137–144. https://doi.org/10.2166/wst.2005.0017

Pitter, P., 2009. Hydrochemie, 4. ed. Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.

Rizzo, L.; Lofrano, G.; Belgiorno, V., 2010. Olive Mill and Winery Wastewaters Pre-Treatment by Coagulation with Chitosan. Separation Science and Technology 45(16), 2447–2452. https://doi.org/10.1080/01496395.2010.487845

Rytwo, G.; Rettig, A.; Gonen, Y., 2011. Organosepiolite particles for efficient pretreatment of organic wastewater: Application to winery effluents. Applied Clay Science 51(3), 390–394. https://doi.org/10.1016/j.clay.2010.12.029

Strong, P. J.; Burgess, J. E., 2008. Treatment Methods for Wine-Related and Distillery Wastewaters: A Review. Bioremedia-tion Journal 12(2), 70–87. https://doi.org/10.1080/10889860802060063

Šaldová, L., 2014. Provozování čistíren odpadních vod během podzimní vinařské kampaně (Diplomová práce). Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Brno.

ÚNMZ, 2009. ČSN 75 7455 Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem – Metoda ve zkumavkách (No. ČSN 75 7455). Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha.

Stahování

Publikováno

30.06.2020

Jak citovat

Musilová, N. a Pečenka, M. (2020) „Předčištění odpadních vod z produkce vína", ENTECHO, 3(1), s. 10–16. doi: 10.35933/ENTECHO.2020.003.

Číslo

Sekce

Recenzované články