Stavební odpad jako náhrada jemné frakce v betonech – hodnocení fytotoxicity vůči okřehku

Autoři

  • Hedvika Roztočilová Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6
  • Diana Mariaková Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT Třinecká 1024, 272 43 Buštěhrad
  • Klára Anna Mocová Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6

DOI:

https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2021.002

Klíčová slova:

Lemna minor, fytotoxicita, stavební odpad z demolic, recyklované písky, beton

Abstrakt

Stavebnictví patří mezi největší odběratele nerostných surovin, s čímž souvisí i následná produkce odpadů. Výroba nejvíce využívaných produktů v tomto odvětví, jako jsou například cihly a betony, je v současné době závislá na neustálé těžbě primárních materiálů z neobnovitelných zdrojů. Značný potenciál pro ušetření primárních zdrojů má ve stavebnictví opětovné využívání recyklátů. Pro využití odpadních materiálů jako náhrady určité složky betonu je důležité, aby byly zachovány jeho mechanické a chemické vlastnosti. Současně je na místě posoudit také míru dopadu na životní prostředí. Jednou z možností je provést výluhové zkoušky a následné testy ekotoxicity s vodními organismy.

Cílem této práce bylo posoudit a porovnat fytotoxické účinky výluhů cihelného prachu, tří druhů písků z betonových recyklátů a referenčního materiálu (přírodního písku). Hodnocen byl růst biomasy a množství chlorofylu. Výsledky ukázaly velké rozdíly mezi vzorky. Písek nepůsobil toxicky, účinky výluhu cihelného prachu se téměř nelišily od kontroly. Beton, který byl již jednou  ecyklován,
působil mírně inhibičně, zatímco výluhy podlahového betonu s obsahem epoxidového lepidla a betonu pocházejícího z dálnice měly výrazné toxické až letální účinky.

Reference

Benghida, D., 2016. CO2 reduction from cement industry, In: Advanced Materials, Mechanical and Structural Engineering – Proceedings of the 2nd International Conference of Advanced Materials, Mechanical and Structural Engineering (AMMSE 2015), Je-ju Island, South Korea, September 18-20, 2015. CRC Press, 127–130. https://doi.org/10.1201/b19934-29

Brás, I.; Silva, P. C.; Almeida, R.; Silva, M. E.; Lourenço, C., 2017. Eco-toxicity assessment of concrete prepared with industrial wastes. Energy Procedia 136, 115–120. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.296

Brožová, L.; Kuntová, K., 2016. Recyklace stavebního demoličního odpadu a jeho využití u pozemních staveb. Business & IT 6(2), 32–50. https://doi.org/10.14311/bit.2016.02.05

ČNI, 2007. ČSN EN ISO 20079 (757745) Jakost vod – Stanovení toxických účinků složek vody a odpadní vody na okřehek (Lemna minor) – Zkouška inhibice růstu okřehku. Český normalizační institut, Praha.

ČNI, 2003. ČSN EN 12457-4 (83 8005) Charakterizace odpadů - Vyluhování – Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním). Český normalizační institut, Praha.

ČSÚ, 2021. Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2019. Český statistický úřad, Praha.

Elemental Green, 2019. 10 Eco Building Materials Revolutionizing Home Construction. https://elemental.green/10-eco-building-materials-revolutionizing-home-construction/

Gajendra Rajan, R.; Sakthieswaran, N.; Ganesh Babu, O., 2021. Experimental investigation of sustainable concrete by partial replacement of fine aggregate with treated waste tyre rubber by acidic nature. Materials Today: Proceedings, International Conference on Newer Trends and Innovation in Mechanical Engineering: Materials Science 37, 1019–1022. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.06.279

Hájek, P.; Fiala, C.; Kynčlová, M., 2011. Life cycle assessments of concrete structures - A step towards environmental savings. Structural Concrete. https://doi.org/10.1002/suco.201000026

Choi, J. B.; Bae, S. M.; Shin, T. Y.; Ahn, K. Y.; Woo, S. D., 2013. Evaluation of Daphniamagna for the Ecotoxicity Assessment of Alkali Leachate from Concrete. International Journal of Industrial Entomology 26(1), 41–46. https://doi.org/10.7852/ijie.2013.26.1.041

Khan, S.; Maheshwari, N.; Aglave, G.; Arora, R., 2020. Experimental design of green concrete and assessing its suitability as sustainable building material. Materials Today: Proceedings, 10th International Conference of Materials Processing and Characterization 26, 1126–1130. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.225

Laboratory Imaging, 2019. NIS-Elements, Laboratory Imaging.

Mocová, K. A.; Sackey, L. N. A.; Renkerová, P., 2019. Environmental Impact of Concrete and Concrete-Based Construction Waste Leachates. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 290, 012023. https://doi.org/10.1088/1755-1315/290/1/012023

Moumin, G.; Ryssel, M.; Zhao, L.; Markewitz, P.; Sattler, C.; Robinius, M.; Stolten, D., 2020. CO2 emission reduction in the cement industry by using a solar calciner. Renewable Energy 145, 1578–1596. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.07.045

MŽP; MZdr, 2016. Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Raini, I.; Jabrane, R.; Mesrar, L.; Akdim, M., 2020. Evaluation of mortar properties by combining concrete and brick wastes as fine aggregate. Case Studies in Construction Materials 13, e00434. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00434

Rodrigues, P.; Silvestre, J. D.; Flores-Colen, I.; Viegas, C. A.; Ahmed, H. H.; Kurda, R.; de Brito, J., 2020. Evaluation of the ecotoxicological potential of fly ash and recycled concrete aggregates use in concrete. Applied Sciences 10(1), 351. https://doi.org/10.3390/app10010351

Sýkora, V.; Kujalová, H.; Pitter, P., 2016. Hydrochemie pro studenty bakalářského studia. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha.

Wellburn, A. R., 1994. The Spectral Determination of Chlorophylls a and b, as well as Total Carotenoids, Using Various Solvents with Spectrophotometers of Different Resolution. Journal of Plant Physiology 144(3), 307–313. https://doi.org/10.1016/S0176-1617(11)81192-2

Stahování

Publikováno

30.06.2021

Jak citovat

Roztočilová, H., Mariaková, D. a Mocová, K. A. (2021) „Stavební odpad jako náhrada jemné frakce v betonech – hodnocení fytotoxicity vůči okřehku", ENTECHO, 4(1), s. 10–14. doi: 10.35933/ENTECHO.2021.002.

Číslo

Sekce

Recenzované články