Metody stanovení somatických kolifágů a úskalí spojená s jejich zavedením do legislativy

Autoři

  • David Janák Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko- -technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6
  • Jana Zuzáková Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko- -technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6
  • Jana Říhová Ambrožová Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko- -technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6

DOI:

https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2021.005

Klíčová slova:

somatické kolifágy, povrchové vody, indikátorový mikroorganismus, kvalita vody

Abstrakt

Z důvodu zavedení stanovení somatických kolifágů do dvou legislativních dokumentů evropské unie (EU), budou muset příslušné orgány členských států EU sledovat jejich výskyt v daných typech vod. Tento článek popisuje stanovení somatických kolifágů v reálných a modelových vzorcích pomocí normovaných metod. Zároveň jsou popsány postřehy a úskalí, která jsou spojena s normovanými stanoveními a se zavedením těchto stanovení do legislativy. V rámci teoretické části práce je popsána morfologie a taxonomie somatických kolifágů a jejich přibližný výskyt v různých typech vod. V rámci experimentální části jsou shrnuty výsledky získané pomocí kultivačních metod, které jsou tabelárně zpracovány.

Reference

ČSN EN ISO 10705-2. Jakost vod – Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů – Část 2: Kvantitativní stanovení somatických kolifágů. Praha: ÚNMZ. 20 p.

ČSN ISO 10705-3. Kvalita vod – Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů – Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody. 13 p.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. In: Úřední věštník Evropské unie, L 177, 5. 6. 2020, p. 32–55. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=-CELEX:32020R0741.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění). In: Úřední věštník Evropské unie, L 435, 23. 12. 2020, p. 1–62. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ TXT/?uri=CELEX:32020L2184.

Burbano-Rosero, E. M.; Ueda-Ito, M.; Kisielius, J. J.; Nagasse-Sugahara, T. K.; Almeida, B. C.; Souza, C. P.; Markman, C.; Martins, G. G.; Albertini, L.; Rivera, I. N. G., 2011. Diversity of Somatic Coliphages in Coastal Regions with Different Levels of Anthropogenic Activity in São Paulo State, Brazil. Applied and Environmental Microbiology 77(12), 4208–4216, doi:10.1128/aem.02780-10.

Durán, A. E.; Muniesa, M.; Mocé-Llivina, L.; Campos, C.; Jofre, J.; Lucena, F., 2003. Usefulness of different groups of bacteriophages as model micro-organisms for evaluating chlorination. Journal of Applied Microbiology 95(1), 29–37, doi:10.1046/j.1365-2672.2003.t01-1-01948.x.

Janák, D., 2021. Detekce a distribuce somatických kolifágů ve vodách. Ústav technologie vody a prostředí. Vysoká škola Chemicko-technologická v Praze, p. 64.

Janák, D.; Zuzáková, J.; Říhová Ambrožová, J., 2021. Porovnání alternativní a klasické kultivační metody detekce somatických kolifágů. Vodárenská biologie 2021, 10.–11. 2021, Praha, Česká republika, Říhová Ambrožová Jana, Petráková Kánská Klára (Edit.), str. 204, 18–22.

Jofre, J.; Lucena, F.; Blanch, A.; Muniesa, M., 2016. Coliphages as Model Organisms in the Characterization and Management of Water Resources. Water 8(5), doi:10.3390/w8050199.

Lee, H. S., 2009. Somatic coliphage families as potential indicators of enteric viruses in water and methods for their detection.

McMinn, B. R.; Huff, E. M.; Rhodes, E. R.; Korajkic, A., 2017. Concentration and quantification of somatic and F+ coliphages from recreational waters. Journal of Virological Methods 249(58–65, doi:https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2017.08.006.

Stetler, R. E., 1984. Coliphages as indicators of enteroviruses. Applied and Environmental Microbiology 48(3), 668–670.

USEPA, 2001a. Method 1601: Male-specific (F+) and somatic coliphage in water by two-step enrichment procedure: U.S. Environmental Protection Agency Report 821-R-01-030, 40 p.

USEPA, 2001b. Method 1602: Male-specific(F+) and Somatic Coliphage in Water by Single Agar Layer (SAL) Procedure. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 38.

USEPA, 2015. USEPA, Review of coliphages as possible indicators of fecal contamination for ambient water quality 820-R-15-098. 2015.

Wu, B.; Wang, R.; Fane, A. G., 2017. The roles of bacteriophages in membrane- based water and wastewater treatment processes: A review. Water Res 110(120–132, doi:10.1016/j.watres.2016.12.004.

Zhang, K.; Farahbakhsh, K., 2007. Removal of native coliphages and coliform bacteria from municipal wastewater by various wastewater treatment processes: Implications to water reuse. Water Research 41(12), 2816–2824, doi:https://doi.org/10.1016/j.watres.2007.03.010.

Stahování

Publikováno

31.12.2021

Jak citovat

Janák, D., Zuzáková, J. a Říhová Ambrožová, J. (2021) „Metody stanovení somatických kolifágů a úskalí spojená s jejich zavedením do legislativy", ENTECHO, 4(2), s. 11–15. doi: 10.35933/ENTECHO.2021.005.

Číslo

Sekce

Recenzované články