Etická pravidla

Časopis Entecho a jeho editoři se hlásí k politice etického publikování Comitee for Publication Ethics (COPE) a dodržuje pokyny a zásady COPE pro transparentnost a osvědčené postupy. Více informací o COPE naleznete na publicationethics.org.

Etické otázky vědeckého publikování

 • Plagiátorství
 • Dvojí publikování
 • Auto-plagiátorství (někdy známé jako recyklace textu)
 • Autorství článků
 • Nadbytečné citace
 • Hanobení/urážení
 • Nepravdivé či vymyšlené údaje
 • Neetický výzkum a testování
 • Střet zájmů

Základní principy

Autoři předkládající článek do časopisu Entecho zaručují, že článek:

 • je originální prací;
 • nebyl publikován či není v redakčním procesu v jiném časopisu;
 • neobsahuje vulgární, hanlivé nebo protiprávní prohlášení;
 • neporušuje žádná autorská ani jiná práva třetích osob;
 • neporušuje legislativu vztahující se k nakládání s osobními údaji;
 • uvádí jen autory, kteří se podíleli významným způsobem na přípravě článku a podkladech pro článek.

Autoři předkládající článek do časopisu Entecho berou na vědomí, že pokud se zjistí nedodržení těchto základních principů, budou podniknuty kroky podle pokynů COPE, které mohou mít za následek jedno z následujících oznámení o opravě:

Errata: obecně opravují chyby vzniklé během redakčního procesu.

Korekce: obecně opravují chyby autora/ů článku.

Oznámení o odvolání: V závažných případech porušení etických pravidel, nebo pokud je způsob výzkumu závažně vadný či zavádějící, bude vydáno oznámení o stažení článku. Za normálních okolností zůstane článek v online verzi časopisu. V on-line verzi článku se objeví oznámení o stažení.

Vysvětlení: Poznámka k vysvětlení textu bude použita, pokud je třeba zdůraznit nebo upřesnit text článku, ale nepředstavuje opravu.

Vezměte prosím na vědomí, že jakákoli oprava musí být označena jako errata, korekce nebo vysvětlení a text článku nelze změnit. Tímto způsobem se ujistěte, že čtenář si je vědom jakýchkoli změn v textu, které by mohl citovat nebo je využít ve svém následném výzkumu nebo praxi.

Vyjádření obav: V případech, kdy jsou závěry článku nejasné nebo pokud se nám kvůli střetu zájmů nebo nedostatku informací nedaří spravedlivě rozhodnout o správnosti předkládaných informací, si redakce vyhrazuje právo zveřejnit u článku vyjádření, které se týká práce.

Redakce si vyhrazuje právo nepokračovat nebo ukončit prošetřování porušení publikační etiky v případech, kdy stěžovatel předloží nepravdivé údaje a argumenty, nebo se dopustí nevhodného nebo ohrožujícícho jednání.

Plagiátorství

Za plagiátorství je považování úmyslné užití cizího textu a jeho vydávání za vlastní. Dále pak nedbalé nebo nepřesné citování použitých zdrojů, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje.

Dvojí publikování

Od autorů se očekává, že předloží originální, dosud nepublikovaný článek. Je nepřijatelná akademická praxe, kdy je článek předložen současně více časopisům - od autorů se očekává, že počkají, dokud neobdrží rozhodnutí z jednoho časopisu před tím, než předloží článek dalšímu časopisu.

Auto-plagiátorství (někdy známé jako recyklace textu)

Od autorů se očekává, že předloží k publikaci originální obsah článku. Publikace již dříve publikovaného výzkumu je přijatelná, pokud je provedeno nové vyhodnocení, které vede k různým nebo novým závěrům nebo pokud dochází ke srovnání s novými údaji. Ve všech případech je důležité odkazovat na dříve publikovanou práci. Pokud byl některá část článku publikována již dříve, musí autoři zajistit, aby byla tato práce plně citována. Zároveň je třeba informovat redakci, aby editor mohl posoudit dodržení etických pravidel.

Autorství článků

V článcích s více autory je důležité, aby byli uvedeni všichni autoři, kteří významně přispěli k práci. Ti, kteří poskytli podporu při psaní článku nebo při realizaci výzkumu, ale nepřispěli k samotnému výzkumu, by měli být uvedeni v části Poděkování.

V případě sporu o autorství se redakce bude snažit usnadnit řešení sporu. Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá ještě před předložením článku redakci, není možné, aby redakce, vydavatel časopisu nebo jednotlivý redaktoři komentovali výši příspěvku každého autora.

Pokud nemůže být spor o autorství vyřešen, redakce předloží záležitost institucím jednotlivých autorů. Pokud se všichni autoři dohodnou na změně autorství na papíře, bude to prezentováno jako Korekce. Oznámení o odvolání bude publikováno pouze na žádost všech autorů.

Nadbytečné citace

Během recenzního procesu je obvyklé, že autoři jsou upozorňováni na články, které dále rozvíjí nebo zlepšují myšlenky autora. Zatímco mohou existovat legitimní případy, kdy je vhodní citovat jiné publikace, redakce považuje nadbytečné či dokonce "vynucené citace" (tj. když citace konkrétního díla je presentována jako podmínka přijetí nebo bez akademického zdůvodnění) jako neetické a nesouhlasí s tímto druhem chování.

Hanobení/urážení

Redakce doporučuje autorům, aby si zajistili písemný souhlas od  všech v článku jmenovaných osob či organizací. Redakce si vyhrazuje právo požadovat po autorovi/rech předložení tohoto souhlasu a to zejména v případech, že by článek mohl být potenciálně pomlouvačný.

Redakce si vyhrazuje právo požádat o změnu textu nebo na odmítnutí publikovat článek v případech, kdy jsou v předloženém článku učiněna nepřesná, nepodložená nebo citlivá prohlášení o organizacích nebo osobách.

Kritiky a recenze produktů, služeb či rozhodnutí jsou přijatelné, ale komentáře musí být konstruktivní a nesmí se dělat zlomyslně. Pokud bude nějaký článek shledán hanlivým, bude zveřejněno oznámení o odvolání. V případech, kdy je to zákonem požadováno, bude celý článek stažen z online verze časopisu. Omluva bude zveřejněna v nadcházejícím vydání časopisu.

Nepravdivé či vymyšlené údaje

V případě zjištění či podezření na použití nepravdivých, účelově upravených či vybraných nebo vymyšlených údajů, podnikne redakce kroky doporučené COPE. Vzhledem k tomu, že výzkum se provádí před předložením článku do časopisu Entecho, není možné, aby redakce nebo redaktoři rozhodovali ve všech případech. Budeme usilovat o vyjasnění celé záležitosti a případně předáme tuto záležitost autorským institucím.

V souladu s principy Open Access doporučuje redakce autorům, aby, pokud to licenční podmínky umožňují, použité údaje zpřístupnili v některém volně dostupném repozitáři, např. Zenodo.

Neetický výzkum a testování

Autor musí dodržovat příslušné mezinárodní a vnitrostátní postupy týkající se ochrany údajů, práva na soukromí, ochrany dětí a lékařských testů na lidech a zvířatech. Autoři musí zpřístupnit všechny formuláře souhlasu a požadované formuláře od příslušných regulačních orgánů redaktorům časopisu Entecho. Redakce časopisu vyzývá všechny autory, aby prokázali, jak jejich výzkum přispívá ku prospěchu společnosti.

Pokud se zjistí, že publikované výzkumy jsou v rozporu s mezinárodními nebo vnitrostátními postupy, a toto potvrdí příslušný regulační orgán, redakce zveřejní oznámení o odvolání článku.

Střet zájmů

Veškeré střety zájmů by měly být deklarovány autory, redaktory či recenzenty. Střet zájmu zahrnuje:

 • Finanční nebo osobní zájem na výsledcích výzkumu;
 • Nezveřejněná finanční podpora výzkumu zúčastněné třetí strany;
 • Finanční nebo osobní zájem na utajení výsledků výzkumu.

Pokud existuje podezření na střet zájmů, mělo by to být nahlášeno redakci nebo vydavateli časopisu Entecho. Obavy týkající se redakce by měly být adresovány přímo vydavateli časopisu nebo šéfredaktorovi. V případě podezření na střet zájmů se budou jednotlivé kroky řídit vývojovými diagramy prezentovanými COPE v případech podezření na střet zájmů.

Za všech okolností redakce

 • bude postupovat profesionálně a efektivně
 • bude objektivní a spravedlivá
 • obviněnému poskytne prostor pro přijetí rozhodnutí nebo se zavázal k jednání
 • poskytne všem stranám dostatek času na vyjádření
 • bude postupovat podle doporučených postupů COPE
 • zodpovídá za dodržování autorských práv.

Redakce  si vyhrazuje právo stáhnout a zrušit jakýkoliv článek, pokud by byl před zveřejněním objeven případ porušení etického publikování.

V případě sporu nebude možné uspokojit všechny strany, konečné rozhodnutí v jakémkoli sporném případě spočívá na redakci a jejím šéfredaktorovi.

Postup při podávání stížností

Následující postup pro stížnosti popisuje kroky pro vyřizování stížností autory, jejichž články nebyli přijaty k publikaci.

 1. Stížnost musí být předložena písemně redakci časopisu do sedmi dnů po tom, co byl návrh zamítnut k publikaci.
 2. Stížnost bude přezkoumána redakční radou.
 3. Stížnost bude řešena většinovým rozhodnutím. Podání stížnosti bude potvrzeno do 10 dnů od přijetí a má být vyřešena do 30 dnů. Rozhodnutí bude písemné a bude konečné.